GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

Báo chí và mạng xã hội / Đỗ Đình Tấn.- NXB Trẻ, 2017

Mạng xã hội, với tính chất nhanh nhạy, rộng rãi và phạm vi tương tác đa chiều không phân biệt thời gian và không gian, đang tác động mạnh mẽ tới toàn xã hội, trong đó có báo chí. Quyển sách “Báo chí và mạng xã hội” do Đỗ Đình Tấn biên soạn, NXB Trẻ ấn hành năm 2017 sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn ... ( Ngày viết bài: 14/06/2019 - Ngày xem gần nhất: 17/06/2019 - Số lượt xem: 11 )